Životopis - MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Datum narození : 18.12.1966

Kvalifikace

 • 1990 Promoce, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor stomatologie
 • 1996 Specializační zkouška I.stuoně v oboru stomatologie
 • 1999 Specializační zkouška II. stupně v oboru ortodontie (čelistní chirurgie)
 • 1994 Osvědčení ČSK o odborné způsobilosti pro obor praktické zubní lékařství
 • 1995 Osvědčení ČSK pro funkci praktický zubní lékař - učitel
 • 1999 Osvědčení ČSK o odborné způsobilosti pro obor ortodoncie
 • 2008 Obhajoba dizertační práce, ukončení doktorandské studia a obdržení titulu Ph.D.

Každoroční pasivní i aktivní účast na výročních kongresech Americké ortodontické asociace, Evropské ortodontické asociace a České ortodontické asociace, účast na mnoha dalších zahraničních a domácích odborných akcích.

Přehled odborné praxe

 • 1984 – 1990 LF UP v Olomouci, student stomatologie
 • 1990 - 1991 Nemocnice s poliklinikou Břeclav, zubní lékař
 • 1992 studijní pobyt Dental school UBC Vancouver, Canada
 • 1992 – 1994 Nemocnice s poliklinikou Břeclav, zubní lékař
 • 1994 – 1996 privátní stomatologická praxe, Břeclav
 • 1996 – 1999 LF UP v Olomouci (II.stomatologická klinika), postgraduální studium
 • 1999 – doposud LF Univerzity Palackého v Olomouci (II.stomatologická klinika, odd. ortodoncie), lektor
 • 2000 – 2012 LF Masarykovy univerzity v Brně (klinika stomatologie, odd. ortodoncie), lektor
 • 2003 – doposud LF Univerzity Karlovi v Praze (stomatologická klinika, odd.ortodoncie), lektor
 • 2007 – doposud Odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc
 • 2007 – 2012 Part time - Smile Clinic, Dublin, Irsko
 • 2007 – doposud: odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc (výuka postgraduálních i pregraduálních studentů)

Členství v odborných společnostech

 • člen České stomatologické komory od r. 1991,
 • člen České ortodontické společnosti od r. 1996,
 • člen European Orthodontic Society od r. 1997
 • člen American Association of Orthodontic od r. 2002
 • člen World Association of Orthodontic od r. 2002
 • člen výboru České ortodontické společnosti od r. 2004
 • člen redakční rady časopisu Ortodoncie od roku 2004
 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví od r. 2006
 • čestný člen Implantologického klubu ČR (uděleno v roce 2007 jako prvnímu ne-implantologovi za zásluhy o rozvoj mezi obory implantologie a ortodoncie
 • certifikovaný člen ČADE od roku 2010
 • recenzent časopisu Ortodoncie od roku 2010
 • recenzent časopisu The Angle Orthodontist od roku 2011
 • místopředseda v České ortodontické společnosti od roku 2012
 • zástupce ČOS v EFOSA
 • international ambassador za ČR v Americké ortodontické asociaci (AAO) od roku 2014
 • člen Councilu Evropské ortodontické společnosti od roku 2016

Ocenění

 1. 1. Cena J.E.Purkyně za rok 2000 za třetí nejlepší odborný článek v recenzovaném časopisu v oboru stomatologie za práci “Resorpce apexu kořene řezáků, část II. Velikost resorpce v průběhu ortodontické léčby”.
 2. 2. Nejlepší přednáška kongresu ČOS v roce 2005 (Olomouc) na téma “Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu”.
 3. Nejlepší poster kongresu ČOS v roce 2002 (Praha) s názvem “Aktívní dolní lingvální oblouk při léčbě zkříženého skusu”
 4. Čestné členství v Implantologickém klubu ČR udělené “Za rozvoj spolupráce mezi obory ortodoncie a implantologie”. Toto členství bylo uděleno teprve podruhé v historii klubu a poprvé stomatologovi, který není implantologem.
 5. První cena v soutěži prací doktorandů v oboru stomatologie v roce 2007 za sdělení “Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu”.

Seznam publikací

 1. Marek I., Špidlen M., Kamínek M. : Resorpce apexu kořene řezáků I. Přehled problematiky. Ortodoncie 9, 2000, č.2 , s.13-23.
 2. Marek I., Špidlen M., Kamínek M. : Resorpce apexu kořene řezáků II. Velikost resorpce při léčbě. Ortodoncie 9, 2000, č.3 , s.14-21.
 3. Marek I., Špidlen M., Kamínek M.: Resorpce apexu kořene řezáků III. Vliv typů léčby a rizikové faktory. Ortodoncie 2001, roč.10 , č.2.
 4. Marek I., Starosta M., Foltán R.: Gummy smile – diferenciální diagnostika a možná řešení, Ortodoncie 2003, ročník 12, č.2.
 5. Starosta M., Marek I.: Autotransplantace druhých premolárů, modifikace chirurgického postupu. Kazuistika. Ortodoncie 2002, ročník 11, č.3.
 6. Marek I., Nováčková S.: Ageneze laterálních řezáků. Část 1. Diagnostika a estetické aspekty medializace špičáku. Ortodoncie 2007, 16, č.2., s. 33-49
 7. Marek I., Nováčková S., Starosta M.: Ageneze laterálních řezáků. Část 2. Ortodontické a implantologické aspekty řešení ageneze implantátem. Ortodoncie 2007, 16, č.3, s. 36-53
 8. Marek I., Nováčková S.: Ageneze laterálních řezáků. Část 3. Řešení ageneze laterálního horního řezáku konvenčním a adhezivním můstkem. Doplnění problematiky. Ortodoncie 2007, ročník 16, č.4 , s.31-38
 9. Utíkalová K., Marek I., Kamínek M.: Změny profilu obličeje ve společenských časopisech v průběhu 20. století. Ortodoncie, 2008, 17,č.1, s.13-23.
 10. Nováčková S., Marek I., Kamínek M., Langová K.: Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Ortodoncie 2008, 17,č.2, s.20-38
 11. Marek I., Novotný R., Szostková Z.: Nástroje ke strippingu a vliv jejich různé drsnosti na sklovinu. Studie in vitro. Ortodoncie 2009, ročník 18, č.3, s.14-20.
 12. Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Ortodoncie 2009, ročník18, č.5, s.
 13. Marek I. Starosta M.: Řešení supraokluze molárůn intruzí ke kotevním mikrošroubům. LKS, 2010, roč. 20, č. 1, str. 8-15.
 14. Szostková Z., Marek I., Novotný R., Kaprál L.: Vliv stripingových nástrojů na sklovinu a zhodnocení stavu skloviny po půl roce. Studie in vivo. Ortodoncie, 2010, roč.19, č.4
 15. Nováčková S., Marek I., Kamínek M.: Orthodontic tooth movement: bone formation and its stability over time. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2011 Jan, 139(1):37-43
 16. Marek I., Starosta M., Krejčí P.: Interdisciplinární řešení úrazů u dětí a mladistvých z pohledu ortodontisty. Občasník ČSCHS in LKS, 2011, roč. 21, č. 2, str. 7-12.
 17. Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantace premolárů – pilotní studie. LKS, 2011, roč. 21, č. 10, str. 196-205.
 18. Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T.: Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite, Angle Orthod. 2011 Jul;81(4):564-9.
 19. Adámková P., Marek I., Langová K.: Ageneze druhých dolních premolárů a změny na perzistujících dočasných molárech a okolních tkáních. Ortodoncie, 2012, roč.21, č.2
 20. Mrovec V., Marek I., Filipi V., Langová K.: Porovnání digitálních kefalometrických snímků s kefalometrickými snímky generovanými z dat cone-beam CT. Ortdodoncie, 2012, roč.21, č.4
 21. Pokorná H., Marek I., Tycová H.: Posun prvního stálého moláru po předčasné ztrátě druhého dočasného moláru, Ortodoncie, roč. 22, č. 2, 2013, str.77 – 89
 22. Kvapilová T., Marek I., Langová K.: Srovnání odchylek v měření mesiodistálního sklonu kořenů zubů na panoramatickém snímku a cone beam CT. Ortodoncie 2013, roč. 22, č.3, str.147-159
 23. Bělíková K., Marek I., Týcová H.: Ortodontické fóliové aparáty, Ortodoncie 2013, roč. 22, č.4, str.225-235
 24. Marek I., Kučera J., Kamínek M.: Remodelace alveolární kosti během ortodontické intruze s použitím malých a velkých sil: experimentální studie, Ortodoncie 2013, roč. 22, č.4, str.211-223.
 25. Starosta M., Marek I.: Osteodistrakce při řešení ankylóz. LKS 2014, roč. 24, č. 1, s. 8-13
 26. Eliášová P, Marek I, Kamínek M.: Implant site development in the distal region of the mandible: Bone formation and its stability over time. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014 Mar;145(3):333-40
 27. 7. Marek., Kučera P., Kamínek M.: Resorpce apexu kořene zubu při ortodontické intruzi malou a velkou silou. Česká stomatologie, roč. 113, č.4, 2014, str. 94-102
 28. Marek I., Kučera J.: Resorpce apexu kořene při ortodontické terapii – systematický přehled. LKS, roč. 24, č. 11, 2014, str. 226-23429.
 29. Marek I., Kučera J.: Twist-effect, X-effect and otehr unexpected complication of fixed retainers. LKS, 2015, 25(5).
 30. Kučera J., Marek I., Kamínek M., Hanzelka T.: Nežádoucí účinky fixních ortodontických retainerů. Souborný referát. Ortodoncie, 2015, 24(1), 22-35
 31. Kučera J., Marek I., Kamínek M., Hanzelka T.: Neočekávané komplikace fixních retainerů. Ortodoncie, 2015, 24(2), 69-80.
 32. Vrátná D., Marek I., Týcová H.: Settling po ortodontické terapii v závislosti na typu retence, Ortodoncie, 2015, 24(2), 93-106.
 33. Hanuliaková Z., Marek I.: Faktory ovlivňující protrudování dolních řezáků při expanzní terapii fixním aparátem. Česká stomatologie, 2015, 115(4): 98-106
 34. Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Rekonstrukce chrupu pacientky s ektodermální dysplazií. LKS, 2016, 26(1): 10-18.
 35. Vašíčková J., Marek I., Langová K.: Kontrola bolesti po nasazení fixního ortodontického aparátu. Ortodoncie, 2016, 25(1): 41-52.
 36. Hanuliaková Z., Marek I.: Labiální vyklonění dolních řezáků při neextrakční terapii. Ortodoncie, 2016, 25(2): 98-110.
 37. Dohnalová M., Marek I.: Vnímání atraktivitu profilu obličeje, Ortodoncie, 2016, 25(2): 75-86.
 38. Kučera P., Marek I.: Unexpected complications associated with mandibular fixed retainers: A retrospective study. Amer.J. Orthod. And Dentofacial.Orthoped., 2016, 149(2): 202-211.
 39. Marek I., Podškubková A., Bělíková K., Starosta M., Foltán R., Streblov J., Hadrová M.: Ortodonticko-protetická korekce čelistních vztahů narušených bukální nonokluzí a rozsáhlými abrazemi. LKS, 2016, 26(2): 36-43
 40. Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Rekonstrukce chrupu poškozeného radioterapií u mladistvého pacienta po léčbě retinoblastoma. LKS, 2016, 26(4): 79-88
 41. Marek I., Podškubková A., Novosad M.: Generalizovaná ankylóza zubů jako komplikace ortodontické terapie a její protetické řešení. LKS, 2016, 26(6): 142-151
 42. Pokorná H., Marek I., Kučera J., Hanzelka T.: Space Reduction After Premture Loss of A Deciduous Second Molar – Retrospective Study. IOSR-JDMS, 2016, 15(11): 1-8.
 43. Starosta M., Marek I., Voborná I.: Ortodonticko-implantologické ošetření chrupu s pokročilou parodontitídou. LKS, 2016, 26(12): 264-273.

Seznam abstrakt

 1. Marek I., Špidlen M., Kamínek M.: External Apical Root Resorption of Incisors After Orthodontic Treatment. European Journal of Orthodontics, 2001, roč.23, č.5, s.622.
 2. Marek I., Kotas M., Štefková M.: Active Lower Lingual Arch in Treatment of Lateral Scissors Bite.Congress abstract booklet, 77th EOS Congress, Gent 2001.
 3. Marek I., Starosta M.: Type of gummy smile and thein solution (abstrakt) Book of abstrakt - 79-tý kongres EOS, Praha, 10. – 14.6.2003
 4. Starosta M., Marek I. : Use of implants in young individuals with incisor genesis (abstrakt) Book of abstrakt - 79-tý kongres EOS, Praha, 10. - 14.6.2003
 5. Marek I. , Starosta M.: Kotevní implantáty v ortodoncii – extravagance či budoucnost. Sborník abstraktů Kongresu ČOS, říjen 2004, Znojmo
 6. Starosta M. , Marek I.: Estetické zásady implantace při agenezi horních laterálních řezáků. Sborník abstraktů Kongresu ČOS, říjen 2004, Znojmo
 7. Marek I., Starosta M. : Autotransplantace jako řešení ageneze a ztráty zubu úrazem. Sborník abstraktů kongresu „Pražské dentální dny“, 13.10.2004, Praha
 8. Starosta M., Marek I. : Implantace ve frontálním segmentu maxily. Sborník abstrakt 52. Kongresu Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 9. Marek I., Starosta M. : Gummy smile. 52. Sborní abstrakt Kongresu Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 10. Marek I., Pokorný R.: Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu. Sborník abstrakt Kongresu ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 11. Marek I., Krejčí P., Starosta M., Lemáková J.: Ortodontické aspekty léčby retence horního stálého řezáku. Sborník abstrakt Kongresu ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 12. Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Sborník abstrakt Kongresu ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 13. Marek I., Krejčí P., Kotas M. : Jak postupovat při retenci horních středních řezáků Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 12.-15.10.2005, Praha
 14. Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 12.- 15.10.2005, Praha
 15. Marek I. Starosta M. : Možná řešení při agenezi laterálního řezáku. Sborník abstrakt Trenčianského stomatologického kongresu, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 16. Marek I., Starosta M. : Ageneze druhého premoláru, autotransplantace a implantace.
 17. Sborník abstrakt Trenčianského stomatologického kongresu, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 18. Starosta M., Marek I. : Implantace v estetické zóně chrupu. Sborník abstrakt Trenčianského stomatologického kongresu, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 19. Marek I., Pokorný R. : Reconturing špičáku v místě agenetického laterálního řezáku - kdy, jak, proč a čím…Sborník abstrakt 7.Kongresu ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 20. Starosta M., Marek I. : Chirurgické aspekty zavádění kotevních mikrošroubů.
 21. Sborník abstrakt 7.Kongresu ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 22. Marek I., Starosta M. : Extrakce zubu ortodontickou extruzí – řešení insuficience kosti před implantací. Sborník abstrakt 7.Kongresu ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 23. Marek I., Kamínek M., Starosta M. : Vertical and horizontal bone formation due to orthodontic tooth movement. Book of abstracts of 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 24. Marek I., Krejčí P., Štefková M. : Orthodontic and surgical aspects of unerupted maxillary central incisors. Book of abstracts of 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 25. Krejčí P., Marek I. : Anulace. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 11.-14.10.2006, Praha
 26. Marek I., Starosta M. : Gummy smile – (ne)estetický fenomén frontálního segmentu maxily a jeho řešení. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 11.-14.10.2006, Praha
 27. Krejčí P., Marek I. : Technika zavřené erupce u retinovaných, vysoko uložených řezáků. Sborník abstrakt Kongresu Interdental, duben 2007, Bratislava
 28. Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Sborník abstrakt Konference doktorandů, 11.09.2007, Olomouc
 29. Marek I. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu před implantací. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 30. Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 31. Utíkalová K., Marek I. :Změny profilu obličeje v průběhu 20. století ve společenských časopisech. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 32. Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Sborník abstrakt Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 33. Stehlíková M., Marek I., Nováčková S. : Vliv orofaciálního piercingu na měkké a tvrdé tkáně dutiny ústní. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-.10. 2007, Plzeň
 34. Marek I., Novotný R., Malega P., Němčík T. : Reconturing a remodeling špičáku v místě ageneze laterálního řezáku. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 10.-13.10.2007, Praha
 35. Nováčková S., Marek I., Kamínek M.: Impact of maxillary position on the amount of bone created by its distalization. Book of abstarcts of 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008. Lisabon
 36. Utíkalová K., Marek I., Kamínek M.: Changes in facial profiles in the fashion industry during the 20th century. Book of abstracts of 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008, Lisabon, Portugal
 37. Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantací premolárů – pilotní studie. Sborník abstrakt 9. Kongresu ČOS, 18.-20.9.2008, Špindlerův mlýn
 38. Marek I., Starosta M., Malega P.: Řešení supraokluze molárů a jiné případy předprotetické ortodoncie. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 15.-17.10.2008, Praha
 39. Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 1ř.-17.10, Praha
 40. Marek I., Starosta M.: Ortodontický pilíř Impladent – jednoduchý a užitečný pomocník u interdisciplinární léčby. Sborník abstrakt odborného kongresu firmy Lasak, 21.01.2009, Praha
 41. Marek I., Starosta M.: Ortodontické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Sborník abstrakt Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 42. Starosta M., Marek I.: Parodontologické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Sborník abstrakt Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 43. Marek I.: Tkáňové změny při intruzním pohybu zubu. Sborník abstrakt II. Česko-slovenského kongresu ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 44. Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Sborník abstrakt Česko-slovenského kongresu ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 45. Utíkalová K., Marek I., Kamínnek M.: Změny profilu obličeje v průběhu 20. Století. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny 21.-23.10.2009, Praha
 46. Marek I., Starosta M., Polinský D.: Použití ortodontického pilíře Impladent u (ne)řešitelných interdisciplinárních kuzuistik. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 21.-23.10.2009, Praha
 47. Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. Book of abstract 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 48. Marek I., Kamínek M., Starosta M.: Tissue alterations accompanying the intrusive movement of a tooth and the changes on the alveolar crest during intrusion. Book of abstract 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 49. Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. Book of abstract 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 50. Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. Book of abstract 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 51. Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. Book of abstract 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 52. Marek I., Starosta M.: Posun zubu kostí atrofovaného alveolu – možnosti, limity a komplikace. Sborník abstrakt XI. Kongres ČOS, 30.9.- 2.10.2010, Brno
 53. Navrátilová Z., Marek I.: Estetika výsledku ortodontické terapie na základě mezioborové spolupráce, Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 54. Adámková P., Marek I., Langová K.: Ageneze druhých dolních premolárů s perzistujícími dočasnými moláry. Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 55. Szostková Z., Marek I., Novotný R., Kaprál L.: Vliv stripingových nástrojů na sklovinu a zhodnocení stavu skloviny po půl roce. Studie in vivo. Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 56. Marek I., Kučera J.: Neočekávané komplikace fixního retaineru. Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 57. Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T.: Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite, Book of abstract 87th Congress of the European Orthodontic Society, June 19 - 22, 2010, Istanbul, Turkey
 58. Eliášová P., Marek I.: Tvorba kosti ortodontickým posunem v distálním úseku chrupu a její stabilita. Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 59. Marek I., Starosta M.: Autotransplantace premolárú – míra úspěšnosti, možnosti, limity a komplikace. Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 60. Mrovec V., Marek I., Filipi V., Langová K.: Porovnání digitálních kefalometrických snímků s kefalometrickými snímky generovanými z dat CBCT. Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 61. Kvapilová T., Marek I.: Srovnání rozdílů v diagnostice sklonu kořenů zubů v dvourozměrné (OPG) a trojrozměrné radiologické projekci (CBCT). Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 62. Marek I.: Possibilities and Limits in Orthodontic Movement of Patients with Extensive Periodontitis, specially intrusion and extrusion of teeth. Book of abstracts,16th Congress of the Polish Orthodontic Society, 27. – 30.9.2012, Poznań, Poland
 63. Marek I., Petr J., Bělíková K.: Invisalign – možnosti, limity Invisalignu v obraze několikaleté zkušenosti. Sborník abstraktů XIV. kongresu ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň.
 64. Starosta M. Marek I.: Osteodistrakce při řešení ankylóz – kazuistika. Sborník abstraktů XIV. kongresu ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň
 65. Marek I., Starosta M.: Gummy smile – kolik příčin, tolik způsobů korekce. Sborník abstraktů Mezinárodní kongres Interdental, 15. 5. 2014, Bratislava
 66. Marek I., Kučera J.: Unexpected complication of bonded retainers. Book of abstracts of 90th. Congress of European orthodontic society, 18. – 22. 6. 2014, Warsaw
 67. Kučera J. ,Marek I., Horák Z., Hanzelka T.: Neočekávané koplikace spojené s použitím fixního retaineru v dolní čelisti. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 68. Podškubková A., Marek I., Novosad M.: Rekonstrukce vertikálních poměrů chrupu při bruxismu – nutnost či absence ortodontická intervence? Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 69. Vilášek A., Marek. I, Starosta M.: Rekonstrukce chrupu po rozsáhlé ztrátě dentice z důvodu onkologické radioterapie – plánování, komplikace a modifikace výsledku. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 70. Dohnalová M., Marek I.: Vnímání atraktivity profilu obličeje. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 71. Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Rozsáhlá ortodontická terapie v čelisti s chybějícími deseti zuby před komplexní protetickou sanací – overtreatment či nezbytnost. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 72. Starosta M., Marek I.: Tkáňové změny při ortodontické intruzi zubů – do kosti či z kostí alveolárního výběžku? Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 73. Navrátilová Z., Marek I.: Labiální vyklonění dolních řezáků při neextrakční terapii fixním aparátem. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 74. Marek I., Starosta M.: Frontální segment maxily z pohledu ortodontisty. Sborník abstraktů Pražské dentální dny, 2. – 3. 10. 2014, Praha
 75. Starosta M., Marek I.: Specifika parodontu frontálního úseku, Sborník abstraktů Pražské dentální dny 2. – 3- 10. 2014, Praha
 76. Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Interdisciplinary treatment plan for multiple agenesis cases with utilization CBCT. Book of abstracts of 8th. International Orthodontic Congress WFO, 27.-30. 9. 2015, Londýn, Velká Británie
 77. Marek I., Starosta A., Vilášek A.: Clinical Managment of Multiple Agenesis – procedure and complication. Book of abstracts of 5th American Dental Congress, 5.–7. 10. 2015, Philadelphia, USA
 78. Marek I.: Ankylóza – Prokletý a těžko řešitelný prevít. Sborník abstrakt konference Dental Summit, 9.-10. 10. 2015, Praha, Česká republika
 79. Marek I.: Deset stupňů nikoliv však ke zlaté... Sborník abstrakt XVI. kongresu České ortodontické společnosti, 15.-17. 10. 2015, Hradec Králové
 80. Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. Book of abstracts of 1st. Congress of Tooth Autotransplantation, 20.-22. 05. 2016, Sopot, Poland
 81. Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. Book of abstracts of 1st. Congress of Tooth Autotransplantation, 20.-22. 05. 2016, Sopot, Poland
 82. Marek I.: Ankylóza u dětí, mladistvých a dospělých. Sborník abstrakt kongresu ČSK Pražské dentální dny, 15.-17. 9. 2016, Praha
 83. Marek I.: Substituční terapie ztráty středního řezáku? Kdy, proč a jak. Sborník abstrakt XVII. kongres České ortodontické společnosti, 22.-24. 9. 2016, Praha
 84. Marek I., Starosta M.: Ortodontická léčba pacientů s agresivní parodontitis – kolize rozumu či molize z rozumu? Sborník abstrakt konference Dental summit, 28.-29. 10. 2016, Praha
 85. Marek I.: Clinical Management of Multiple Agenesis – Demanding Procedure to Goal. Book of abstracts of BIT 3rd Annual World Congress of Oral Dental Medicine, 18.-20. 11. 2016, Kaohsiung

Kapitoly v knihách

 1. Marek I.: Implantologie a ortodoncie. In: Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. 2. Vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2008, s. 205 – 217.
 2. Marek I.: Autotransplantace. In: Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. 2. Vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2008, s. 223 – 227.
 3. Šimůnek A., Kopecká D., Marek I.: Implantologie u dětí. In: J.Ležovič a kol.: Detské zubné lekárstvo. 2. Vydání, Dali-BB Bratislav
 4. Marek I.: Nezaložené zuby a interdisciplinární spolupráce. In: Kamínek at al.: Ortodoncie. 1 vydání, Praha, 2014
 5. Marek I.: Fóliové aparáty v ortodncii. In Kamínek at al.: Ortodoncie. 1 vydání, Praha, 2014.
 6. Marek I.: Implantologie a Ortodoncie. In: Šimůnek A. at al.: Dentální implantologie. 3 vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2017, in press.
 7. Marek I.: Autotransplantace. In: Šimůnek A. at al.: Dentální implantologie, 2 vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2017, in press.

Postery

 1. Marek I., Špidlen M., Kamínek M.: External Apical Root Resorption of Incisors After Orthodontic Treatment. 77th Congress of EOS, 2001, Gent, Belgie.
 2. Marek I., Kotas M., Štefková M.: Active Lower Lingual Arch in Treatment of Lateral Scissors Bite. 77th EOS Congress, 2001, Gent, Belgie.
 3. Marek I., Starosta M.: Type of gummy smile and thein solution. 79th Congress of EOS, , 10.–14.6.2003, Praha
 4. Starosta M., Marek I. : Use of implants in young individuals with incisor agenesis. 79th Congress of EOS, 10. - 14.6.2003. Praha
 5. Utíkalová K., Marek I. :Změny profilu obličeje v průběhu 20. století ve společenských časopisech. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 6. Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 7. Nováčková S., Marek I., Kamínek M.: Impact of maxillary position on the amount of bone created by its distalization. 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008. Lisabon
 8. Utíkalová K., Marek I., Kamínek M.: Changes in facial profiles in the fashion industry during the 20th century. 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008, Lisabon, Portugal
 9. Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Kongres ČSK Pražské dentální dny, 1ř.-17.10, Praha
 10. Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. II. Česko-slovenského kongres, 17.-19.09.2009, Mikulov
 11. Utíkalová K., Marek I., Kamínnek M.: Změny profilu obličeje v průběhu 20. Století. Kongresu ČSK Pražské dentální dny 21.-23.10.2009, Praha
 12. Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 13. Marek I., Kamínek M., Starosta M.: Tissue alterations accompanying the intrusive movement of a tooth and the changes on the alveolar crest during intrusion. 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 14. Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 15. Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 16. Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 17. Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T.: Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite, 87th Congress of the European Orthodontic Society, June 19 - 22, 2011, Istanbul, Turkey
 18. Eliášová P., Marek I.: Tvorba kosti ortodontickým posunem v distálním úseku chrupu a její stabilita. XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 19. Mrovec V., Marek I., Filipi V., Langová K.: Porovnání digitálních kefalometrických snímků s kefalometrickými snímky generovanými z dat CBCT. XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 20. Kvapilová T., Marek I.: Srovnání rozdílů v diagnostice sklonu kořenů zubů v dvourozměrné (OPG) a trojrozměrné radiologické projekci (CBCT). XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 21. Vilášek A., Marek. I, Starosta M.: Rekonstrukce chrupu po rozsáhlé ztrátě dentice z důvodu onkologické radioterapie – plánování, komplikace a modifikace výsledku. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 22. Kučera J. ,Marek I., Horák Z., Hanzelka T.: Neočekávané koplikace spojené s použitím fixního retaineru v dolní čelisti. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 23. Podškubková A., Marek I., Novosad M.: Rekonstrukce vertikálních poměrů chrupu při bruxismu – nutnost či absence ortodontická intervence? III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 24. Dohnalová M., Marek I.: Vnímání atraktivity profilu obličeje. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc

Přednášky

 1. Marek I.: Anteriorní segment horní čelisti – křižovatka stomatologických disciplín. Mezinárodní stomatologický kongres – „Spolupráce – informace nebo skutečnost“ 2001, 27.-30.9., Štrpské pleso, Slovensko.
 2. Marek I. : Gummy smile v ortodontii a jeho řešení., Seminář Oborové rady PGS stomatologie,Olomouc, květen 2002.
 3. Marek I., Starosta M. : Ageneze horních laterálních řezáků, křižovatka stomatologických disciplín aneb distalizovat či medializovat? Pražské dentální dny 25. - 26. října 2002, Praha.
 4. Starosta M., Marek I. : Implantáty v ortodontii. Pražské dentální dny 25. – 26. října 2002, Praha
 5. Marek I., Starosta M. : Gummy smile a jeho řešení, Český a Slovenský ortodontický kongres 26. – 28. září 2002, Bratislava, Slovensko
 6. Starosta M., Marek I. : Ortodontický posun zubu a reakce parodontu, Český a Slovenský ortodontický kongres 26. – 28. září 2002, Bratislava, Slovensko
 7. Marek I. : Idiopatická resorpce kořene, seminář doktorantů, květen, Olomouc, 2003
 8. Starosta M., Marek I. : Fibromatosis gingivae, Kralupské ortodontické dny, 2003
 9. Marek I., Starosta M. : Implantát jako kotevní systém, Výroční kongres implantačního systému Straumann, 30. – 31.5.2003, Liberec
 10. Marek I. : Idiopatická a jiné resorpce kořene, 18.6. 2003, Karlova Univerzita Praha
 11. Marek I. : Kotevní implantáty – nové nečekané možnosti ortodoncie, 19.6.2003 , Karlova Univerzita Praha
 12. Marek I., Starosta M. : Ageneze laterálních řezáků – úloha ortodontisty, Orthodontic Utility Session, září 2003, Vyškov
 13. Starosta M., Marek I. : Implantace ve frontálním segmentu maxily, Orthodontic Utility Session, září 2003, Vyškov
 14. Marek I., Starosta M., Kamínek M. : Gummy smile – types and solution, kongres Polské ortodontické společnosti, říjen 2003, Budín, Polsko
 15. Starosta M., Marek I., Štefková M. : Řízená tkáňová regenerace, využití v ortodoncii, kongres Polské ortodontické společnosti, říjen 2003, Budín, Polsko
 16. Marek I. : Ageneze dolních druhých premolárů, oblastní sněm ČSK Břeclav, říjen 2003, Břeclav
 17. Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, dvoudenní kurz, květen 2003, Hlohovec
 18. Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, dvoudenní kurz, listopad 2003, Praha
 19. Marek I. : Resorpce při autotransplantaci premoláru, seminář doktorandů, květen 2004, Olomouc
 20. Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, dvoudenní kurz, květen 2004, Bojnice, Slovensko
 21. Marek I. : Ageneze laterálních řezáků – možná řešení, odborný seminář ČSK oblasti Břeclav, květen 2004, Hlohovec
 22. Marek I. , Starosta M.: Kotevní implantáty v ortodoncii – extravagance či budoucnost. Kongres ČOS, říjen 2004, Znojmo
 23. Starosta M. , Marek I.: Estetické zásady implantace při agenezi horních laterálních řezáků. Kongres ČOS, říjen 2004, Znojmo
 24. Marek I., Starosta M. : Autotransplantace jako řešení ageneze a ztráty zubu úrazem. Pražské dentální dny, 13.10.2004, Praha
 25. Marek I. , Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem , dvoudenní kurz, listopad 2004, Praha
 26. Marek I. , Starosta M. : Ageneze horního laterálního řezáku a druhého dolního premoláru z pohledu ortodontisty a implantologa. Plenární schůze Slovenské ortodontické společnosti, 22.04.2005, Bratislava.
 27. Marek I., Starosta M. : Ageneze laterálních řezáků zásady terapie z pohledu ortodontisty a implantologa. XXXVI. Kongres Implantologického klubu, 28.05.2005, Mělník
 28. Marek I. : Možnosti a optimalizace měření resorpce apexu kořene zubu. Seminář doktorandů, 09.06.2005, Olomouc
 29. Marek I. : Co může udělat ortodontista pro protetika. Odborná seminář na oblastním sněmu ČSK Břeclav, 10.06.2005
 30. Marek I. : Nad čím se zamyslet při zařizování nové ortodontické praxe. Seminář postgraduantů ortodoncie, 23.06.2005, Břeclav
 31. Marek I. : Retence horního špičáku. Jarní chirurgické dny, 26.06.2005, Havlíčkův Brod
 32. Marek I., Starosta M, : Retence horního stálého řezáku. Jarní chirurgické dny, 26.06.2005, Havlíčkův Brod
 33. Marek I.. : Důležité aspekty léčby retence horního stálého středního řezáku. Seminář postgraduantů ortodoncie, 29.06.2005, Praha
 34. Starosta M., Marek I. : Implantace ve frontálním segmentu maxily. 52. Kongres Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 35. Marek I., Starosta M. : Gummy smile. 52. Kongres Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 36. Marek I., Pokorný R.: Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu. Kongres ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 37. Marek I., Krejčí P., Starosta M., Lemáková J.: Ortodontické aspekty léčby retence horního stálého řezáku. Kongres ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 38. Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Kongres ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 39. Marek I., Krejčí P., Kotas M. : Jak postupovat při retenci horních středních řezáků Pražské dentální dny, 12.-15.10.2005, Praha
 40. Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Pražské dentální dny, 12.- 15.10.2005, Praha
 41. Marek I., Starosta M. : Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem a parodontologem. Dvoudenní kurz, 22.-23.10.2005 Bojnice, Slovensko
 42. Marek I., Starosta M. : Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem a parodontologem. Dvoudenní kurz, 29.-30.10.2005, Zvíkov
 43. Marek.I., Starosta M. : Ageneze druhého dolního premoláru: Autotransplantace či implantace? XXXVIII kongres IKČR, 3.12.2005, Hustopeče
 44. Marek I., Starosta M. : Implantáty z pohledu ortodontisty. Kongres České protetické společnosti, 3.12.2005, Praha
 45. Marek I., Starosta M. : Chyby při náhradě agenetických laterálních řezáků implantáty Implantologický kongres firmy Lasac, 27.01.2006, Praha
 46. Marek I., Starosta M. : Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem a parodontologem. Dvoudenní kurz, 25.-26.10.2006, Olomouc
 47. Marek I. : Kotevní implantáty v ortodoncii. Seminář postgraduantů, 22.03.2006, Praha
 48. Marek I. Starosta M. : Možná řešení při agenezi laterálního řezáku. Trenčiansky stomatologický kongres, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 49. Marek I., Starosta M. : Ageneze druhého premoláru, autotransplantace a implantace. Trenčiansky stomatologický kongres, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 50. Starosta M., Marek I. : Implantace v estetické zóně chrupu. Trenčiansky stomatologický kongres, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 51. Marek I., Starosta M. : Retence a ztráta středního řezáku – možná řešení. Odborný seminář ČSK oblasti Břeclav, 02.06.2006, Hlohovec
 52. Marek I., Starosta M. : Implantát jako kotevní systém. XXVI. Kongres IKČR, 03.06.2006, Český Krumlov
 53. Marek I., Pokorný R. : Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu. Seminář PGS, 09.06.2006, Olomouc
 54. Marek I., Pokorný R. : Reconturing špičáku v místě agenetického laterálního řezáku - kdy, jak, proč a čím…7.Kongres ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 55. Starosta M., Marek I. : Chirurgické aspekty zavádění kotevních mikrošroubů. 7.Kongres ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 56. Marek I., Starosta M. : Extrakce zubu ortodontickou extruzí – řešení insuficience kosti před implantací. 7.Kongres ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 57. Marek I., Kamínek M., Starosta M. : Vertical and horizontal bone formation due to orthodontic tooth movement. 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 58. Marek I., Krejčí P., Štefková M. : Orthodontic and surgical aspects of unerupted maxillary central incisors. 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 59. Krejčí P., Marek I. : Anulace. Pražské dentální dny, 11.-14.10.2006, Praha
 60. Marek I., Starosta M. : Gummy smile – (ne)estetický fenomén frontálního segmentu maxily a jeho řešení. Pražské dentální dny, 11.-14.10.2006, Praha
 61. Marek I., Starosta M. : Vertikální a horizontální tvorba kosti ortodontickým pohybem zubu,. XLII. kongres Implantologického klubu ČR, 2.12.2006, Brno
 62. Marek I. : Vertical and horizontal development of the bone due to tooth orthodontic movement of a before implantation for postgraduate students, Orthodontic Department at University of Connecticut, 6.2.2007, Farmington
 63. Krejčí P., Marek I. : Technika zavřené erupce u retinovaných, vysoko uložených řezáků. Kongres Interdentál, duben 2007, Bratislava
 64. Marek I. : Gummy smile – (ne)estetický fenomén frontálního segmentu maxily. Odborný seminář oblastní ČSK Břeclav, 25.5.2007, Hlohovec
 65. Benešová A., Marek I. : Dentální hygiena u pacienta s fixním ortodontickým aparátem Odborný seminář oblastní ČSK Břeclav, 25.5.2007, Hlohovec
 66. Marek I. : Chyby při náhradě ageneze laterálních horních řezáků. Seminář postgraduantů ortodoncie, 28.6.2007, Břeclav
 67. Marek I. : Spolupráce ortodontisty s implantologem. Seminář postgraduantů ortodoncie, 10.09.2007, Olomouc
 68. Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s parodontologem. Seminář postgraduantů ortodoncie, 10.09.2007, Olomouc
 69. Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Konference doktorandů, 11.09.2007, Olomouc
 70. Marek I., Starosta M. : Spolupráce praktického zubního lékaře s ortodontistou a parodontologem, XII.stomatologické dny, 14.9.-16.9.2007, Rožnov pod Radhoštěm
 71. Marek I. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu před implantací. Klíčová přednáška kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 72. Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Klíčová přednáška kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 73. Utíkalová K., Marek I. :Změny profilu obličeje v průběhu 20. století ve společenských časopisech. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 74. Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 75. Stehlíková M., Marek I., Nováčková S. : Vliv orofaciálního piercingu na měkké a tvrdé tkáně dutiny ústní. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 76. Marek I., Novotný R., Malega P., Němčík T. : Reconturing a remodeling špičáku v místě ageneze laterálního řezáku, Pražské dentální dny, 10.-13.10.2007, Praha
 77. Marek I., Starosta M. : Léčebný plán u orto-implantologického pacienta, XLV. Kongres Implantologického klubu ČR, 20.10.2007, Praha – Průhonice
 78. Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 24.11.2007, Olomouc
 79. Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 25.11.2007, Olomouc
 80. Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 5.4.2008, Praha
 81. Marek I., Starosta M.: Řešení následků úrazů u dětí . Odborný seminář stomatochirurgické společnosti, 4.-5.6.2008, Havlíčkův Brod
 82. Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 22.6.2008, Trečín, Slovensko
 83. Marek I., Starosta M.: Použití mikrošroubů u složitých případů předprotetické ortodoncie. Seminář kotevních mikrošroubů, 6.9.2008, Praha
 84. Marek I.: Resorpce apexu kořene při ortodontické léčbě. Obhajoba dizertační práce z oboru ortodoncie, 16.9.2008, Olomouc
 85. Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantací premolárů – pilotní studie. Sborník abstrakt 9. Kongresu ČOS, 18.-20.9.2008, Špindlerův mlýn
 86. Marek I., Starosta M., Malega P.: Řešení supraokluze molárů a jiné případy předprotetické ortodoncie. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 15.-17.10.2008, Praha
 87. Marek I.: Mikrošrouby, předprotetická ortodoncie. Jednodenní kurz, 17.10.2008, Lodž, Polsko
 88. Marek I., Starosta M.: Ortodontický pilíř Impladent – jednoduchý a užitečný pomocník u interdisciplinární léčby. Odborný kongres firmy Lasak, 21.01.2009, Praha
 89. Marek I., Starosta M.: Použití mikrošroubů u složitých případů předprotetické ortodoncie. Sympózium Mikrošrouby v ortodontické praxi, 14.02.2009, Praha
 90. Marek I., Starosta M.: Ortodontické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 91. Starosta M., Marek I.: Parodontologické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 92. Marek I., Starosta M.: Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem. 2-denní kurz, 22.-23.05.2009, Walevice, Polsko
 93. Marek I.: Tkáňové změny při intruzním pohybu zubu – klíčová přednáška. II. Česko-slovenský kongres ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 94. Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Česko-slovenský kongres ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 95. Marek I., Starosta M., Polinský D.: Použití ortodontického pilíře Impladent u (ne)řešitelných interdisciplinárních kuzuistik. Kongres ČSK Pražské dentální dny, 21.-23.10.2009, Praha
 96. Marek I., Malega P., Čížková L., Starosta M.: Předprotetická ortodoncie – řešení vertikální diskrepance zubů a složité interdisciplinární plánování. Sněm oblastní komory Břeclav, 19.11.2009, Břeclav
 97. Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. 1-denní kurz, 28.11.2009, Olomouc
 98. Marek I., Starosta M.: Ortodonticko-implantologická spolupráce – novinky, omyly a další směřování LV. Symposium Implantologického klubu, 05.12.2009, Mikulov
 99. Marek I., Kamínek M., Langová K.: The Influence of the Magnitude of Intrusive Applied Force on Apical Root Resorption and Value of Intrusion. Experimental Study, 7th International Orthodontic Congress, 6.2.2010, Sydney, Australia
 100. Marek I.: Prezentace kazuistik k udělení certifikátu čestného členství ČADE, workshop ČADE, 13.2.2010, Čertousy, Praha
 101. Marek I., Starosta M.: Implantologie a ortodoncie – společné plánování a interdisciplinární postup, Implantologické sympózium 18.-21.3.2010, Sand in Taufers, Itálie
 102. Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem. 2-denní kurz, 9.-10.4.2010, Praha
 103. Marek I.: Předprotetická ortodoncie. Sněm oblastní ČSK Hodonín, 14.4.2010, Hodonín
 104. Marek I., Starosta M.: Ortodontické aspekty estetika frontálního úseku chrupu. Workshop, 14.15.5.2010, Walevice, Polsko
 105. Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem. 2-denní kurz, 4.-5.6.2010 Olomouc
 106. Marek I.: Využití CBCT v běžní klinické ortodontické praxi a neb proč je dobré vidět 3D. Výjezdní seminář postgraduantů, 10.6.20010, Břeclav
 107. Marek I.: Invisalign – reálná altermativa fixních ortodontických aparátů? Výjezdní seminář postgraduantů, 10.6.2010, Břeclav
 108. Marek I., Starosta M.: Specifika řešení ageneze horních laterálních řezáků. Výroční kongres ČADE, 12.06.2010, Praha
 109. Starosta M., Marek I.: Biologický implantát aneb autotransplantace v praxi. Výroční kongres ČADE, 12.06.2010, Praha
 110. Marek I., Starosta M.: Interdisciplinární spolupráce u složitých protetických kazuistik s možností ortodontické intervence. Celodenní kurz. 18.09.2010 Bánská Bystrica, Slovensko
 111. Marek I., Starosta M.: Posun zubu kostí atrofovaného alveolu – možnosti, limity a komplikace. XI. Kongres ČOS, 30.9.- 2.10.2010, Brno
 112. Marek I., Starosta M.: Možnosti a limity ortodontické léčby pacientů s rozsáhlou parodontitis. Pražské dentální dny, 6.-8.10.2010, Praha
 113. Marek I.: Invisalign – skutečnost a fikce. Odborný seminář postgraduantů ortodoncie. 5.2.2011, Břeclav
 114. Marek I., Starosta M.: Předprotetická ortodoncie a neb, co může udělat ortodontista pro protetika. Oblastní sněm ČSK, 16.3.2011, Plzeň.
 115. Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantace premolárů – pilotní studie. Odborný seminář ČSChS, 30.4.2011, Praha.
 116. Starosta M., Marek I.: Autotransplantace u dospělých, ano či ne? Odborný seminář ČSChS, 30.4.2011, Praha
 117. Marek I., Starosta M.: Kurz spolupráce ortodontisty s parodontologem, 6.-7.5.2011, Olomouc
 118. Marek I.: Předprotetická ortodoncie. Webinář ČSK, 10.5.2011
 119. Marek I., Starosta M.: Kurz spolupráce ortodontisty s parotontologem, 3.-4.6.2011, Praha
 120. Navrátilová Z., Marek I.: Estetika výsledku ortodontické terapie na základě mezioborové spolupráce, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 121. Adámková P., Marek I., Langová K.: Ageneze druhých dolních premolárů s perzistujícími dočasnými moláry. XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 122. Szostková Z., Marek I., Novotný R., Kaprál L.: Vliv stripingových nástrojů na sklovinu a zhodnocení stavu skloviny po půl roce. Studie in vivo. XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 123. Marek I., Kučera J.: Neočekávané komplikace fixního retaineru. XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 124. Marek I. Starosta M.: Využití CTCB technologie v běžné klinické praxi aneb proč je dobré vidět 3D. II.konges IKSR, 7.-8.10,2011, Žilina, Slovensko
 125. Marek I. Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem – novinky, triky a chyby, část II., LXIII.kongres IKČR, 10.12.2011, Chvalovice u Znojma
 126. Marek I., Starosta M.: Chybění a ztráta zubu ve frontálním segmentu maxily a jeho řešení. Oblastní sněm ČSK Hodonín, 11.01.2012, Hodonín
 127. Marek I.: Jednodenní kurz Ortodoncie od A – po Z. Hradecký vzdělávací institut, 31.3.2012, Hradec Králové
 128. Marek I., Starosta M.: Možnosti a limity ortodontické léčby pacientů s rozsáhlou parodontits. Sympozium Moderní stomatologie bez ústní hygieny ?!, 20.-21.4.2012, Frymburk
 129. Marek I., Kučera J.: Neočekávané komplikace fixního retaineru, Workshop, 19.05.2012 Walevice, Poland
 130. Marek I., Starosta M.: Autotransplantace premolárú – míra úspěšnosti, možnosti, limity a komplikace. Klíčová přednáška. XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 131. Marek I.: Possibilities and Limits in Orthodontic Movement of Patients with Extensive Periodontitis, specially intrusion and extrusion of teeth. Congress of the Polish Orthodontic Society, 27. – 30.9.2012, Poznań, Poland
 132. Marek I., Starosta M.: Ortodontická intervence před rekonstrukcí chrupu implantáty - kdy, kde a jak. LXVI. Kongres Implantologického klubu ČR, 8.12.2012, Kurdějov
 133. Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem – kdy, kde a jak? Sympózium Dva obory – jeden cíl, klíčová přednáška, 23.3. 2013, Praha.
 134. Marek I.: Využití CBCT v ortodoncii. Výjezdní seminář postgraduálních studentů, 23.5.2013, Břeclav
 135. Marek I., Petr J., Bělíková K.: Invisalign – možnosti, limity Invisalignu v obraze několikaleté zkušenosti. Klíčová přednáška, XIV. kongres ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň.
 136. Starosta M. Marek I.: Osteodistrakce při řešení ankylóz – kazuistika. XIV. kongres ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň
 137. Marek I., Starosta M.: Gummy smile – kolik příčin, tolik způsobů řešení. Dental Summit 2013, Praha
 138. Marek I., Starosta M.: Tvorba kosti ortodontickým pohybem zubu ve frontálním a distálním úseku chrupu a jeho stabilita. ITI sympozium, 22.11. 2013, Praha
 139. Marek I., Starosta M.: Interdisciplinární spolupráce – kdy, kde a jak. Plenární zasedání Slovenské ortodontické společnosti, 4. 4. 2014, Zvolen
 140. Marek I., Starosta M.: Gummy smile – kolik příčin, tolik způsobů korekce. Mezinárodní kongres Interdental, 15. 5. 2014, Bratislava
 141. Marek I. Špidlen, M.:
2D versus 3D – využití CBCT technologie v ortodonci. Konferece 3D technologie, 6. 5. 2014, Praha
 142. Marek I., Kučera J.: Unexpected complication of bonded retainers. 90th. Congress of European orthodontic society, 18. – 22. 6. 2014, Warsaw
 143. Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Rozsáhlá ortodontická terapie v čelisti s chybějícími deseti zuby před komplexní protetickou sanací – overtreatment či nezbytnost. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 144. Starosta M., Marek I.: Tkáňové změny při ortodontické intruzi zubů – do kosti či z kostí Marek I., Starosta M.: Frontální segment maxily z pohledu ortodontisty. Pražské dentální dny, 2. – 3. 10. 2014, Praha
 145. Starosta M., Marek I.: Specifika parodontu frontálního úseku, Pražské dentální dny 2. – 3- 10. 2014, Praha
 146. Navrátilová Z., Marek I.: Labiální vyklonění dolních řezáků při neextrakční terapii fixním aparátem. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 147.  Starosta M., Marek I.: Specifika parodontu frontálního úseku, Pražské dentální dny 2. – 3- 10. 2014, Praha
 148.  Marek I.: Interdisciplinární spolupráce z pohledu ortodontisty. Seminář OSK Uherské Hradiště, 17.10.2014, Staré Město
 149.  Marek I.: Ortodoncie od A do Z. 2denní kurz HDVI, 31.10 – 1.11.2014, Hradec Králové
 150.  Marek I.: Interdisciplinární spolupráce z pohledu ortodontisty. 2denní meziklinický seminar. 29. – 30.11.2014, Břeclav
 151.  Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Problém, kde bychom jej nečekali – posun střední čáry v bezzubé čelisti. LXXII. kongres IKČ, 6.12.2014, Mikulov
 152.  Marek I., Beliková K., Podškubková A.: Rekonstrukce dentice u pacienta s bukální nonokluzí a šikmou okluzní rovinou. Sympozium 2 obory – jeden cíl II, Praha, Česká republika, 10. – 11. 4. 2015
 153.  Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Managment léčby mnohočetných agenezí. Sympozium 2 obory – jeden cíl II. Praha, Česká republika, 10.-11. 4. 2015
 154.  Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. 1 denní kurz, 25.4. 2015, Olomouc
 155.  Kučera J., Marek I.: Unexpected Complications Associated With Fixed Orthodontic Retainers. Congress AIDO, 1.5. 2015, Řím, Itále
 156.  Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Managment léčby pacientů s mnohočetnou agenezí. 39. výroční konference Evropské ortodontické asociace. 3.–5. 9. 2015, Praha, Česká republika
 157.  Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Interdisciplinary treatment plan for multiple agenesis cases with utilization CBCT. 8th. International Orthodontic Congress WFO, 27.-30. 9. 2015, Londýn, Velká Británie
 158.  Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Léčba mnohočetných agenezí a její komplikace. 74. sympozium IKČR, 3. 10. 2015, Mělník
 159.  Marek I., Starosta A., Vilášek A.: Clinical Managment of Multiple Agenesis – procedure and complication. 5th American Dental Congress, 5.–7. 10. 2015, Philadelphia, USA
 160.  Marek I.: Ankylóza – Prokletý a těžko řešitelný prevít. Dental Summit, 9.-10. 10. 2015, Praha, Česká republika
 161. Marek I.: Deset stupňů nikoliv však ke zlaté... XVI. Kongres České ortodontické společnosti, 15.-17. 10. 2016, Hradec Králové
 162. Marek I.: Komplikace ortodontické terapie. Vánoční konference Yesdent, 10.-11. 12. 2016, Jeseník
 163. Marek I., Starosta M., Vilášek A., Podškubková A.: Tři problem k zamyšlení: Ankylóza, mnohočetné agenize, bruxismus. Oblastní zasedání ČSK Břeclav, 27. 4. 2016, Břeclav
 164. Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. 1st. Congress of Tooth Autotransplantation, 20.-22. 05. 2016, Sopot, Poland
 165. Marek I.: Interdisciplinární spolupráce při řešení agenize laterálních řezáků a mnohočetných agenezí. 9. výroční conference ČADE, 4. 6. 2016, Praha
 166. Marek I.: Řešení retence středního řezáku – diagnostika a terapie. Sympozium České stomatochirurgické společnosti, 5. 6. 2016, Špidlerův mlýn
 167. Marek I.: Ankylóza u dětí, mladistvých a dospělých. Kongres ČSK Pražské dentální dny, 15.-17. 9. 2016, Praha
 168. Marek I.: Substituční terapie ztráty středního řezáku? Kdy, proč a jak. XVII. Kongres České ortodontické společnosti, 22.-24. 9. 2016, Praha
 169. Marek I., Starosta M.: Ortodontická léčba pacientů s agresivní parodontitis – kolize rozumu či molize z rozumu? Dental summit, 28.-29. 10. 2016, Praha
 170. Marek I.: Clinical Management of Multiple Agenesis – Demanding Procedure to Goal. BIT 3rd Annual World Congress of Oral Dental Medicine, 18.-20. 11. 2016, Kaohsiung, Taiwan
 171. Marek I.: Ortodoncie od A do Z. Dvoudenní kurz HDVI, 25.-26. 11. 2016, Praha
 172. Marek I.: Invisalign – nečekaná jízda. Jednodenní kurz Align Technology – study club, 3. 12. 2016, Lednice
 173. Marek I.: Ankylóza – úskalí diagnostiky a léčby. Konference k vydání monografie Kompendium, 11. 12. 2016, Olomouc